Corso estivo all’Università di Bergen – SOMMERKURS I BERGEN 2020

Søknadsfrist: 1. mars 2020
Nettside og søknadsskjema: http://www.uib.no/lle/sommerkurs

Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, arrangerer i perioden 28 juni – 25 juli 2020 sitt årlige sommerkurs i norsk for utenlandske norskstuderende.
Målgruppen er studenter som leser norsk som fag ved utenlandske universiteter. Programmet består av norskundervisning i grupper samt forelesninger om norsk litteratur, kultur og samfunnsliv. Det blir også arrangert flere ekskursjoner.

All undervisning foregår på norsk – ingen begynnerkurs
Undervisningen i praktisk språkbruk foregår i grupper på 15-20 deltakere. På grunnlag av en plasseringsprøve deler vi studentene inn i grupper etter nivå. På alle trinn blir det arbeidet med autentiske tekster (aviser, noveller), og all informasjon og undervisning foregår på norsk.

Alle søkerne må legge ved en attest fra norsklærer som bekrefter at de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne delta ved kurset.

Vår erfaring er at det er studenter på mellomnivå og høyere nivå som får størst utbytte av kurset. For dem som bruker det europeiske rammeverket, mener vi kurset passer aller best for deltakere på B2-nivå og høyere. Alle deltakerne kan ikke like mye, men selv på det laveste nivået vårt bør studentene være på et bra B1-nivå. Vi ber derfor om at dere ikke anbefaler deltakere som vil være på A2-nivå.

Vi forsøker å la norsk bli kommunikasjonsspråket også i fritiden, og dette har mange deltakere fremhevet som positivt ved kurset vårt. Studenter som har studert i kort tid, kan kanskje få større utbytte hvis de venter et år.

Studieplasser
Vi pleier å få flere søkere enn vi har studieplasser, og søkere fra ikke-nordiske land blir prioritert.
Vi prøver å få til en geografisk fordeling, slik at mange forskjellige land og studiesteder kan bli representert. Dersom det er flere søkere fra samme universitet/høyskole, ber vi om at norsklærer sender oss en prioritering av søkerne.

Pris
Vi har de senere år fått redusert bevilgning til kurset fra UiB. Dette gjør at vi er avhengig av flere selvbetalende deltakere hvis vi skal ha 50-60 deltakere. Prisen i år er NOK 14000 som dekker overnatting på studenthjem, ekskursjoner og kursmateriell.

Stipend
Vi får stipendmidler fra DIKU. Men vi har dessverre ikke stipend til alle som søker om det, og det er derfor viktig at de som søker stipend informerer oss om de vil delta på kurset i tilfelle de ikke får stipend. Det er mulig å søke både om et fullt stipend som dekker hele kursavgiften, eller et halvt stipend. Dermed er det mulig å gi støtte til flere. Vi kan dessverre ikke dekke reiseutgifter eller gi lommepenger til deltakerne.

Tidligere år hadde vi stipend som var øremerket visse land gjennom kulturavtaler, og søknad om disse stipendene ble sendt via nasjonale myndigheter. Disse stipendene har nå falt bort, og alle søknader om stipend sendes direkte til Sommerkurset.

Ved tildeling av stipend legger vi vekt på norsklærerens faglige vurdering og på opplysninger som vi får om søkerens økonomi. Studenter fra «valutafattige» land vil vanligvis bli prioritert ved stipendtildeling, men vi deler også ut stipend til «vestlige» studenter.