Call for Papers: Strindberg and the Western Canon, Cracovia 1-4 giugno 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE TWENTIETH INTERNATIONAL STRINDBERG CONFERENCE: STRINDBERG AND THE WESTERN CANON

JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW, 01- 04 JUNE 2017

FIRST CALL FOR PAPERS

Since 1973, the Strindberg Society has organised international Strindberg conferences. The twentieth conference will be held at the Jagiellonian University in Kraków from the 1st to 4th June 2017, and will be entitled STRINDBERG AND THE WESTERN CANON. During the whole of his writing career Strindberg was a restless canon-maker. In his capacity as writer, librarian, cultural scholar, polemicist and amateur researcher he constantly quoted sources, both historical and contemporary, including and excluding authors in his own work, and stretched and re-evaluated the boundaries of cultural values around the turn of the twentieth century. At the same time, he was a very active author in his own right, living in self-chosen exile but with an international intellectual background. All of this raises questions as to his relationship with the literary and cultural canon. The dynamics between local and global culture define the whole of his oeuvre and makes him one of those European authors that allow themselves to be interpreted in the context of Weltliteratur. This theme opens up a number of questions, such as:

– Strindberg and tradition. How did Strindberg construct his predecessors and to which traditions did he link himself? Did his choice of various literary genres and
dramatic aesthetics mean traditionalism or renewal?

– Strindberg and the European and American canons of Modernism. How does the interpretation of his works shift when looked at in a European or American
context?

– Strindberg within the multimedia canon. Strindberg was a constant point of reference for Ingmar Bergman, both in his work for theatre and his films. What
does the intermedia dialogue between Bergman and Strindberg look like? What do other Strindberg adaptations for cinema and TV achieve? How does the term
appropriation function in this context? How have his texts been transformed to become sound and image?

– Strindberg and the canon of the theatre. How is a Strindbergian text altered in performative practice in theatre, ballet and opera? How do his dramas work from
the point of view of film and theatre directors, scenographers, and actors? How can he be placed in trends in the history of the theatre in Europe and beyond?

– Strindberg as local author. How did Strindberg, with his strong bonds with Sweden as nation – e.g. to the archipelago – relate to foreign cultural values? And how does contemporary society relate to Strindberg as one of the leading describers of Swedish life?

– Multicultural Strindberg. Strindberg was at the same time a multilingual cosmopolitan, an emigrant, theosophist, and reporter. In his capacity as a writer with his gaze trained upon both east and west, Strindberg obtains impressions from the universalist tendencies of the fin de siècle. His ambition to become a French
author was followed up by studies in Hebrew, the Chinese system of logograms, Russian literature, and the history of the Middle East. How can you read
Strindberg today taking as a starting point the global, postcolonial, and identitypolitical literary theories of our age?

The conference is being planned by the Strindberg Society and the Department of Germanic Languages at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. The conference is receiving support from the Swedish Academy of Letters, History and Antiquities and the Swedish Embassy in Warsaw.

The planning committee consists of Katarina Ek-Nilsson, Gunnel Engwall, Lina Gatte and David Gedin. The conference is being organised by Jan Balbierz from the Section for Swedish Language and Literature at the Jagiellonian University in Kraków, along with Ph.D. students Jolanta Kucharska and Justyna Magiera.

The languages of the conference will be English and Swedish. Proposals for contributions (maximum 2,000 characters including spaces) should be sent to:
strindberg2017@gmail.com
Closing date for proposals: 31st January 2017
The contributors will themselves be responsible for travel and accommodation costs.
Information about accommodation alternatives will be distributed in March 2017.
Illustration: Athanasius Kircher, China illustrata (1667). The book was bought by Strindberg in the early twentieth century and is to be found in his library.

*              *              *

DEN TJUGONDE INTERNATIONELLA STRINDBERGSKONFERENSEN: STRINDBERG OCH VÄSTERLÄNDSK KANON
JAGELLONSKA UNIVERSITETET I KRAKÓW, 01 – 04 JUNI 2017

FÖRSTA INBJUDAN

Sedan 1973 anordnar Strindbergssällskapet internationella Strindbersgkonferenser. Den tjugonde konferensen kommer att hållas vid Jagiellonska Universitetet i Krakow den 1-4 juni 2017, under rubriken STRINDBERG OCH VÄSTERLÄNDSK KANON. Under hela sin författarbana var Strindberg en rastlös kanonformare. I egenskap av författare, bibliotekarie, kulturvetare, polemiker och amatörforskare citerar han ständigt tidigare och samtida källor, inkluderar och exkluderar författare och forskare i sitt eget författarskap, och han tänjer och omprövar gränserna för de kulturella värdena kring sekelskiftet 1900. Samtidigt var han en författare på resande fot, i självvald exil med en internationell intellektuell bakgrund. Detta väcker frågor kring hans förhållande till den litterära och kulturella kanon. Dynamiken mellan den lokala och globala kulturen definierar hela hans författarskap och gör honom till en av de europeiska författare som låter sig tolkas i kontexten av Weltliteratur. Temat öppnar upp för frågeställningar som:

– Strindberg och traditionen. Hur konstruerar Strindberg sina föregångare och till vilka traditioner anknyter han? Innebär hans val av olika litterära genrer och
dramatisk estetik traditionalism eller förnyelse?

– Strindberg och den europeiska/amerikanska modernismens kanon. Hur skiftar tolkningen av hans författarskap om man ser det i ett europeiskt/amerikanskt
sammanhang?

– Strindberg i en multimedial kanon. Strindberg var en ständig referenspunkt för Ingmar Bergman, både i hans teaterverksamhet och hans filmer. Hur utformas den
intermediala dialogen mellan Bergman och Strindberg? Hur ser andra Strindbergsadaptationer på bio och på TV ut? Vilken användning har termen appropriation i dem? Hur transformeras hans texter till ljud och bild?

– Strindberg och teaterns kanon. Hur förändras den strindbergska texten i teaterns, balettens och operans performativa praktiker? Hur fungerar hans dramer ur
regissörernas, scenografernas och skådespelarnas synpunkt? Hur skrivs han in i europeiska och utomeuropeiska trender i teaterns historia?

– Strindberg som lokal författare. Hur förhöll sig Strindberg med sin starka förankring i Sverige som nation – bl a den svenska skärgården – till utländska
kulturella värderingar, liksom hur man i samtiden och idag förhåller sig till Strindberg som en av de främsta skildrarna av svenskt liv?

– Den multikulturelle Strindberg. Flerspråkig kosmopolit, utvandrare, teosof och reporter – i egenskap av författare med blicken riktat mot både öst och väst
hämtar Strindberg intryck från sekelskiftets universalistiska kulturströmningar. Hans ambitioner att bli fransk författare följs av studier av det hebreiska och
kinesiska alfabetet, rysk litteratur och Mellanösterns historia. Hur kan man läsa Strindberg utifrån dagens globala, postkoloniala och/eller identitetspolitiska
litteraturteorier?

Konferensen planeras av Strindbergssällskapet och Institutionen för germanska språk vid Jagellonska universitetet i Kraków. Konferensen stöds av Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska ambassaden i Warszawa. I planeringskommittén ingår Katarina Ek-Nilsson, Gunnel Engwall, Lina Gatte och
David Gedin. Konferensen anordnas av Jan Balbierz från Avdelningen för svenska språket och litteraturen vid Jagellonska Universitetet i Kraków tillsammans med doktoranderna Jolanta Kucharska och Justyna Magiera.
Konferensspråken kommer att vara svenska och engelska. Förslag till bidrag (max. 2000 tecken inklusive blanksteg) bör sändas till:
strindberg2017@gmail.com
senast den 31 januari 2017.
Bidragsgivarna står själva för resa och logi. Tips om boende ska skickas ut i mars 2017.
Illustration: Athanasius Kircher, China illustrata (1667). Boken köptes av Strindberg i början av 1900-talet
och återfinns i hans bibliotek.